Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ersättningar

Sparbankens ersättningspolicy, som fastställs av styrelsen och som omfattar samtliga anställda, anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och följas upp samt vilka arbetstagare med arbetsuppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på Sparbankens riskprofil. För att Sparbanken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som Sparbankens verksamhet är förknippad med ska ersättningar utformas så att de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda medarbetare får inte motverka Sparbankens långsiktiga intressen.

Sparbanken har ett resultatandelssystem med avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där utgiven andel baseras på medarbetarnas tjänstgöringsgrad och med personalgruppen satta mål. Sättande av mål görs i förhandling med lokalt fackligt ombud, och dokumenteras i särskilt protokoll. Resultatandelarna är fonderade i minst fem år. Om Sparbanken inte uppnår definierade mål fullt ut utgår reducerade andelar, och vid vissa nivåer utgår inga resultatandelar. Styrelsen har beslutat att tillämpa samma principer för samtliga anställda, inklusive bankledningen. Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska avsättas för resultatandelar, de senaste åren ett helt prisbasbelopp som maximal ersättning, samt vilka kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska avsättas. Maximalt utfall i resultatandelar uppgår till 1 prisbasbelopp per heltidsanställd resultatandelsberättigad medarbetare per år. Belopp som avsätts är baserat på ett riskjusterat resultatmål och ett mått för kundnöjdhet.

Ytterligare information om Sparbankens ersättningssystem finns tillgängligt i Sparbankens Ersättningspolicy, se bifogade länk till dokumentet.

Relaterade länkar


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger