Vad är en aktie?

a) En persons rättighet att investera i ett bolag

b) En ägarandel i ett bolag - rätt svar

c) En skyldighet att delta på ett bolags årsstämma

Vad är skillnaden mellan ett bolags A- respektive B-aktie (utifrån praxis)?

A) A-aktien har ett högre röstvärde - rätt svar

B) A-aktien har rätt till högre utdelning

C) Det är ingen skillnad mellan en A- och en B-aktie

Vilket av följande påstående är korrekt?

A) En stamaktie har företrädesrätt till bolagets utdelning framför preferensaktier

B) En preferensaktie har företrädesrätt till bolagets utdelning framför stamaktier - rätt svar

C) En preferensaktie och stamaktie har lika rätt till bolagets utdelning