Investeringsstrategin i mars utgick ifrån tron att den höga riskaptiten skulle kvarstå på marknaden, att utsikterna för globala konjunkturen fortsatt förbättras och att politiska risker i Europa inte skulle dämpa marknadens riskvilja. Utfallet stämde överens med vad som förutspåddes och såväl övervikten mot aktier som mot Europa betalade sig väl.

Mikael Wik, marknadsstrateg på Swedbank utvecklar:

– En stor förändring idag jämfört med föregående strategi är att det franska valet, det största hotet mot vår allokering, är nu borta från riskbilden. Övervikten i aktier och Europa är därför relativt enkel att motivera utifrån en fortsatt positiv syn på utvecklingen i Europa.

Räntor: Svårt att argumentera för ränterisk

Marknadsräntorna har fallit sedan föregående investeringsstrategi, inte minst i USA där räntenedgången från toppnivåer noterar cirka 25 punkter lägre på de längre löptiderna. I Sverige har räntenedgången inte varit lika stor. Den underliggande ekonomiska utvecklingen i Sverige, precis som i Europa och USA, visar på en fortsatt konjunkturell återhämtning. Detta motiverar så småningom en ny penningpolitisk era hos centralbankerna och med detta stigande räntor. Den amerikanska centralbanken förväntas fortsätta med sina höjningar, men kanske i långsammare takt än de själva tidigare prognostiserat. Därmed kommer de amerikanska räntorna att fortsätta stiga framöver, framförallt räntor med kortare löptider. För Sveriges och Europas del är styrräntehöjningarna ännu inte aktuella då inflationsutveckligen hittills drivits mest av baseffekter såsom svag valuta och stigande energipriser. Den nuvarande räntemiljön med en stigande räntekurva samt låga kuponger utgör en risk för långa ränteplaceringar. Swedbank Analys rekommenderar därför korta löptider för ränteplaceringar.

Aktier: Bolagsvinsterna överraskar positivt

Sedan marsstrategin har aktiemarknaden haft en bra utveckling där Sverige, Europa och tillväxtmarknader haft bäst avkastning. Det franska valets första omgång var en bidragande orsak till den positiva avkastningen, tillsammans med bolagsrapporter och makrodata som kommit in bättre än förväntat. Europa är fortsatt vår enda övervikt. Lägre värdering i kombination med ett bättre konjunkturläge än i många andra regioner ger bra framtidsutsikter. USA underviktas på grund av hög värdering i kombination med förväntad lägre vinsttillväxt än i Europa. Vi undervikter även Japan, som trots en attraktiv värdering har begränsade möjligheter i det korta perspektivet. Tillväxtmarknader viktas upp från undervikt till neutral tack vare positiva tongångar och konjunktur men värderingen är många gånger hög.

Krediter: Begränsad avkastningspotential

Företagsobligationer har mer att hämta från de positiva konjunktursignalerna och har utvecklats positivt sedan föregående strategi. Trots positiv utveckling behålls synen att krediter är för högt värderade med tanke på möjligheten till avkastning. Den positiva tron på de underliggande drivkrafterna i ekonomin gör också att Swedbank Analys förutser att konjunkturfasen blir alltmer mogen. Högre marknadsräntor kan då förväntas, vilket påverkar krediternas avkastning negativt.

Mikael Wik avrundar:

– Riskbilden idag är betydligt ljusare än i vår föregående strategi, men det finns flera hot kvar mot finansmarknaderna. Ett av de viktigaste hoten hittar vi i USA. De stimulerande åtgärder som Trump tidigt aviserade och som delvis prisats in i aktiemarknaden ser inte ut att kunna genomföras fullt ut. Vår nuvarande syn på marknaderna kvarstår så länge vinsttillväxten är god, konjunkturen fortsätter att förbättras och värderingen inte växer alltför mycket.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i senaste upplaga av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Efterlängtad vinsttillväxt ett faktum (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Presentation i bankens webb-tv (Swedbank Direkt)