Så här fungerar Bevis Nu

Swedbanks Bevis Nu är en placeringsform där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som krediter, räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination.

Swedbank konstruerar olika typer av Bevis, vilka passar skiftande uppfattningar om framtida utveckling för underliggande marknad. Bevis Nu kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Genom att placera i ett Bevis Nu får du tillgång till ett färdigt paket innehållande ett visst tillgångsslag. För dig möjliggör det åtkomst på marknader som annars kan vara svåra både att identifiera och komma åt. Bevis Nu passar dig som vill ta del av utvecklingen på marknaden med en bättre riskspridning än en enskild aktieinvestering och detta under en viss begränsad tid. Bevis Nu ges ut i flera olika varianter, med olika grader av risk och löptider.

Risker

Bevis Nu kan delvis ha ett skydd på nedsidan eller helt sakna återbetalningsskydd. Som kund riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Som kompensation för denna risk ges du möjlighet till högre avkastningspotential vid uppgång för en del Bevis medan andra Bevis exempelvis erbjuder avkastning även vid en sidledes eller svagt fallande marknad.