Så här fungerar SPAX Nu

Swedbanks SPAX Nu är en placering där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination.

SPAX Nu ger både trygghet och möjligheter. Trygghet eftersom placeringen är återbetalningsskyddad vilket innebär att du på återbetalningsdagen får tillbaka det nominella beloppet reducerat med förvaltningsavgiften (som är maximalt 1,05 procent per år). Möjligheterna ligger i att avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktiemarknaden. Går den underliggande marknaden bra får du mer pengar tillbaka. Går den sämre får du ändå tillbaka det återbetalningsskyddade beloppet.

Löptiden för en SPAX Nu kan vara allt från sju månader till åtta år. SPAX Nu passar dig som vill ha ett tryggt sparande men med möjligheten att öka ditt kapital till en begränsad risk. Om du vill sälja din SPAX Nu i förtid finns en andrahandsmarknad, se Omplaceringar.

Våra SPAX är registrerade hos Euroclear Sweden AB och tas upp till handel på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products där även kurser publiceras.

Kurser Strukturerade produkter

Risker

Om du inte säljer din SPAX Nu innan löptiden har gått ut är det en sparform med lågt risktagande. Utvecklas den aktuella marknaden gynnsamt tar du del av tillväxten. Om inte får du ändå tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen reducerat med förvaltningsavgiften. Återbetalningsskyddet gäller på förfallodagen och om investeringen har en överkurs täcks inte den delen av skyddet.