Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Taxonomin ur ett investeringsperspektiv

Vindkraftverk

EU:s gröna taxonomi

 • En EU-gemensam standard för vad som är en miljömässigt hållbar verksamhet.
 • Bidra till en ökad transparensen kring hur stor andel av ett bolags verksamhet som är miljömässigt hållbar.
 • Styra kapitalet mot mer hållbara verksamheter.

EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - är ett regelverk som syftar till att definiera vad som är miljömässigt hållbart. Det gemensamma klassificeringssystemet hjälper dig jämföra investeringar utifrån hur miljömässigt hållbara de är. 

Taxonomin innebär att stora företag inom EU som är av allmänt intresse och har över 500 anställda ska inkludera information enligt taxonomin i sina årsredovisningar. Finansiella aktörer behöver ange hur stor del av investeringarna i en finansiell produkt (till exempel en fond) som är miljömässigt hållbar.

Vad är en miljömässigt hållbar verksamhet enligt taxonomin?

För att en verksamhet ska kunna kallas för miljömässigt hållbar enligt taxonomin behöver den uppfylla 4 olika kriterier kopplade till 6 miljömål. 

De 6 miljömålen

 1. Begränsning av klimatförändringar.

 2. Anpassning till klimatförändringar.

 3. Hållbar användning och skydd av vatten samt marina resurser.

 4. Övergång till en cirkulär ekonomi.

 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.

 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Miljömål 1:
Begränsningar av klimatförändringar – exempel

 • Åtgärder som minskar omfattningen av eller takten på global uppvärmning och dess relaterade effekter.
 • Minskning av utsläpp och växthusgaser.
 • Lagring av koldioxid.
 • Energieffektiva lösningar.
 • Förnyelsebar energi

Miljömål 2:
Anpassningar till klimatförändringar – exempel

 • Åtgärder som bidrar till anpassning till det förväntade klimatet och hantering av effekterna som följer av global uppvärmning.
 • Skyddande och motståndskraftiga teknologier och material.

4 kriterier som ska uppfyllas

 1. Bidra väsentligt till minst ett av de 6 miljömålen.

 2. Inte orsaka betydande skada för något av miljömålen. 

 3. Utföras enligt vissa sociala minimiskyddsåtgärder kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

 4. Verksamheten ska leva upp till de tekniska granskningskriterierna satta för ett specifikt miljömål. Det är detaljerade beskrivningar på EU-nivå för när en verksamhet anses uppfylla de två första kriterierna; väsentligt bidra och inte orsaka betydande skada. Det säkerställer att verksamheten faktiskt lever upp till de satta kriterierna för att klassas som miljömässigt hållbar enligt taxonomin.

Bedömning enligt kriterierna - exempel
 

 • Godkänt: Tillverkningen av elbilar och solpaneler anses bidra väsentligt till miljömålet "Begräsning av klimatändringar".
 • Godkänt: Materialet i en elbil ska gå att återanvända eller återvinna till en större del för att inte anses orsaka betydande skada på miljömålet "Omställning till en cirkulär ekonomi".
 • Inte godkänt: Begränsningar av fiskars möjlighet att röra sig uppströms och nedströms på grund av ett vattenkraftverk anses orsaka betydande skada för miljömålet "Hållbar användning och skydd av vatten samt marina resurser".
 • Inte godkänt: Användandet av barnarbete vid tillverkningen av ett vindkraftsverk gör att verksamheten inte kan anses vara förenlig med taxonomin.

Frågor och svar om taxonomin

Mer information