Meny
Om verksamheten
Kundservice

Finansiell information

Träd i motljus

Här kan du ta del bankens Finansiella information. Samtliga är i pdf-format.
För att kunna läsa pdf-filer måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader.

Likviditet

Sparbanken ska ha en god hantering av likviditetsrisker och alltid ha en reserv av likvida tillgångar för att möta perioder med begränsad likviditet samt säkerställa att banken har en sund finansieringsstruktur.

 

Information om Sparbankens likviditetspositioner samt Sparbankens finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)

Kapitaltäckning

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

 

Informationen om Norrbärke Sparbanks kapitaltäckning avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Riskhantering

Syftet med riskhanteringen i Norrbärke Sparbank är att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att begränsa dessa risker, dessutom försäkra att det finns kontroll på plats. Riskpolicy och riskhanteringssystem bevakas och kontrolleras regelbundet för att se till att gränserna är ändamålsenliga och inte överskrids.

Regelefterlevnad

Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att verkställande direktören ansvarar för att fastställa rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regelverket. Verksamheten är ändamålsenligt organiserad utifrån de krav som ställs. Vidare ansvarar varje chef för att personalen inom dennes ansvarsområde har en god kunskap om gällande regelefterlevnad och att denna följs.


Bankens Compliance ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad, samt bidrar till att upprätthålla och förstärka vårt förtroende och anseende hos våra kunder.

Compliance arbetar även för att risken för legala sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande regelefterlevnad minskas. Compliance rapporterar regelbundet direkt till styrelsen.

Ersättningar

Sparbankens ersättningspolicy, som fastställs av styrelsen och som omfattar samtliga anställda, anger grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och följas upp samt vilka arbetstagare med arbetsuppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på Sparbankens riskprofil. För att Sparbanken ska kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som Sparbankens verksamhet är förknippad med ska ersättningar utformas så att de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar överdrivet risktagande. Ersättningar till enskilda medarbetare får inte motverka Sparbankens långsiktiga intressen.

 

Sparbanken har ett resultatandelssystem med avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken, där utgiven andel baseras på medarbetarnas tjänstgöringsgrad och med personalgruppen satta mål. Sättande av mål görs i förhandling med lokalt fackligt ombud, och dokumenteras i särskilt protokoll. Resultatandelarna är fonderade i minst fem år. Om Sparbanken inte uppnår definierade mål fullt ut utgår reducerade andelar, och vid vissa nivåer utgår inga resultatandelar. Styrelsen har beslutat att tillämpa samma principer för samtliga anställda, inklusive bankledningen. Styrelsen fattar varje år beslut om vilket belopp som ska avsättas för resultatandelar, de senaste åren ett helt prisbasbelopp som maximal ersättning, samt vilka kriterier som ska uppnås för att resultatandelar ska avsättas. Maximalt utfall i resultatandelar uppgår till 1 prisbasbelopp per heltidsanställd resultatandelsberättigad medarbetare per år. Belopp som avsätts är baserat på ett riskjusterat resultatmål och ett mått för kundnöjdhet.

 

I sparbankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att sparbanken endast tillåter ersättning, fast som rörlig, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. Det innebär att sparbankens ersättningssystem inte tar hänsyn till specifika produkters avkastning eller prestation, samt att rörlig ersättning är satt till ett begränsat belopp som inte bedöms påverka medarbetarnas risktagande. De principer som styr sparbankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda. Mer att läsa om hållbarhet finns på sparbankens hemsida under ”Om oss - Hållbarhet”.  

Ersättningspolicy (pdf)

Riskanalys för ersättningar (pdf)