Hoppa till textinnehållet

Bryttider

Bryttiderna för handel med de fonder som Swedbank distribuerar är bestämda med hänsyn till öppettiderna för de marknader som fonderna placerar på.

När du köper och säljer fonder så handlar du alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först efter den så kallade bryttiden, och efter att din order har oss tillhanda. Om din order inkommer efter att bryttidpunkten har passerat, så flyttas den till nästa bankdags bryttid och genomförs oftast till nästa dags kurs.

Bryttiden kan skilja sig åt mellan olika fonder. För Swedbanks fonder gäller följande bryttidpunkter:

 06.00
Swedbanks aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Swedbank Robur Global Emerging Markets.
15.00 Swedbank Robur Rysslandsfond
15.30
Swedbanks räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder. Premium Trygg, Premium Försiktig, Premium Balanserad, Premium Modig och Bas Ränta.
16.00
Swedbanks aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.
16.30 Externa fonder

Tidigare bryttidpunkt för vissa fonder

Swedbanks fondbolag har tidigarelagt bryttidpunkten för en del fonder, för att skydda andelsägarna mot så kallad market timing. Market timing, eller otillbörlig fondhandel, innebär att investerare kan utnyttja tidszonsskillnader mellan de olika marknaderna där fondens innehav är placerade.

Fondhandeln bryts tidigare vid svenska helgdagar

I samband med vissa svenska helger håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryter vi också handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 30 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd, så kurssätts inte fonderna alls. När marknader stänger sin handel tidigare, så kurssätts fonderna tidigare på dagen. Det betyder att du behöver registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00 och i svenska aktiefonder senast klockan 12.00 för att handla till den dagens kurs. Lägger du din order efter dessa bryttidpunkter, så genomförs den i normala fall till nästa vardags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 30 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av Swedbanks fonder är Amerika och Asien.

Bryttidpunkter i Swedbank Försäkrings pensions- och försäkringsprodukter

Bryttidpunkter för Swedbank Roburs fonder
Premieinbetalning

  • En grundförutsättning för att köpet ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att inbetalningen verkställs minst 1 timme innan fondens bryttid.

Fondbyte

  • En grundförutsättning för att försäljning ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att försäljningen görs minst 30 minuter före fondens bryttid.
  • Betalningen för försäljningen når Swedbank Försäkring nästa dag.
  • Köp i den eller de fonder kunden vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig.

Bryttider för externa fonder
Premieinbetalning

  • Inbetalning som verkställs före 15.30 handlas normalt till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel. vissa Asienfonder) sker handel normalt två dagar efter orderdagen.

Fondbyte

  • När fondbyte verkställs före 16.00 sker normalt försäljning till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel vissa Asienfonder) sker försäljningen normalt två dagar efter orderdagen.
  • Köp i den eller de fonder du vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig

Annan bryttid för fondbyte hos Pensionsmyndigheten

Bryttidpunkten för byte av premiepensionsfonder bestäms av Pensionsmyndigheten. Tidpunkten är 18.00 på vardagar. Byten gjorda före denna tidpunkt får i normala fall nästa dags kurs.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se